I. Úvod

Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Organizátor súťaže

Organizátorom tejto súťaže je Tímea Krauszová, autorka a zakladateľka Timkablogu (www.timkablog.sk).

III. Účastníci súťaže

  1.  Súťaž platí pre Slovenskú republiku a Českú republiku. Výherca musí mať doručovaciu adresu v týchto krajinách.
  2. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

IV. Pravidlá súťaže

1. Do súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
  • Splní predmet súťaže, t.j. prihlási sa na mailingový list na stránke organizátora
  • Do súťaže je možné zaradiť sa len raz.

2. Súťaž trvá v období 11.08.2017-25.08.2017. Organizátor vyhodnotí súťaž do 48 hodín od jej ukončenia.

V. Výhra

1. Cenou v súťaži je kniha Síla zvyku (Charles Duhigg, Tatran, 2013).
2. Cenu zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
3. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
4. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
5. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu ceny.
6. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
7. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

VI. Odovzdávanie výhry

1. Organizátor bude kontaktovať víťaza emailom. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov.

2. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.

3. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom.

4. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

5. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení, pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže, pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie.
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu timka@timkablog.sk
3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.
4. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
5. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
7. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.
V Košiciach, dňa 8.8.2017.
Categories: Nezaradené

Timka

Ahoj, som Timka mám 23 rokov a študujem prekladateľstvo a tlmočníctvo v Košiciach. Píšem, prekladám, čítam a dobrovoľníčim a blogovaniu sa venujem už vyše dvoch rokov. Pracujem ako Content Manager a hľadám spôsob, ako všetko toto skĺbiť do ako-tak vyrovnaného životného štýlu. Verím, že zo školy sa dá vyťažiť viac ako len diplom. Oh, a milujem sladkosti!

Máš názor? Sem s ním!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. viac informácii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zatvoriť